Kalite

idcFirma, ana konusu olan gemi iþletmeciliðini uluslararasý normlara uygun olarak emniyetli ve kaliteli bir þekilde yerine getirmeyi amaç edinmiþtir.

Japon Klasýndan gerekli uluslararasý gemi iþletmecilik sertifikasyonununa haizdir.
Müþteri memnuniyeti firma mevcudiyeti için çok önem arz etmektedir.

 

Geri Bildirim Formu

Firmamýzýn siz deðerli müþterilerine daha iyi hizmet sunabilmesi için birkaç dakikanýzý ayýrarak görüþlerinizi bizlerle paylaþtýðýnýz için teþekkür ederiz.

Adý & Soyadý E-posta
Firma Tel
Görev Fax

1- Lütfen firmamýz ile ilgili aþaðýdaki baþlýklar hakkýnda memnuniyet durumunuzu belirtiniz

Servis kalitesi
Müþteri iliþkileri
Servis kalitesi ve maliyet arasýndaki uygunluk
Operasyon hýzý
2- Lütfen çalýþtýðýnýz diðer firmalar ile bizi kýyasladýðýnýzda firmamýz ile ilgili memnuniyet
durumunuzu belirtiniz.
3- Lütfen firmamýzý seçme nedenlerinizi belirtiniz.  
Daha önce çalýþmýþ olmam ve memnuniyetim nedeni ile
Sahip olduðu kalite sertifikalarý nedeni ile
Denizcilik sektöründeki vizyonu nedeni ile
Sahip olduðu iþ ahlaký nedeni ile
Diðer (lütfen belirtiniz)
 
4- Lütfen firmamýzýn geliþtirilmesi ve/veya düzeltilmesi gereken yönleri ile ilgili fikirlerinizi belirtiniz.
5- Lütfen aþaðýda belirtilen baþlýklar ýþýðýnda personelimiz tarafýndan saðlanan servis kalitesini deðerlendiriniz.
a- Sorunlarýnýzýn çözümleri sýrasýnda personelimizin sergilemiþ olduðu tavýr
b- Personelin eðitim düzeyi ve deneyimi
c- Ýstekleriniz doðrultusunda söz konusu sorunlarýnýzýn çözümlenmesi
d- Sorunlarýnýzýn çözümlenmesi için personelimizin göstermiþ olduðu çaba
e- Nezaket
f- Ýþ ahlaký
Kontrol : 1 + 8 =  
 


 

web tasarým
IDC MARINE ® 2009 -